Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Bvba Briest wedstrijd 2021 

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de ‘Win een handtas' wedstrijd die Bvba Briest, met adres te 3294 Diest, Grasbos 33, KBO 0542.673.428, organiseert. Door deel te nemen aan deze promotie verklaren de deelnemers gebonden te zijn aan dit wedstrijdreglement. 

Wedstrijdreglement:  

Algemene bepalingen wedstrijden Bvba Briest 

 1. Deelname aan wedstrijden is gratis en vereist geen inbreng. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in. Door deel te nemen zijn de deelnemers ook gebonden door de beslissingen van de eventuele jury en/of Bvba Briest, die bindend en definitief zijn voor alles wat verband houdt met deze wedstrijd en waartegen geen beroep open staat. 
 2. Over de wedstrijd en het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling en telefoongesprekken gevoerd. 
 3. Bvba Briest kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Bvba Briest om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs moete worden aangepast of worden geannuleerd. Bvba Briest is evenmin aansprakelijk indien de wedstrijd om technische redenen (tijdelijk) onmogelijk is. Geen enkele schadevergoeding of compensatie zal in dergelijk geval verschuldigd zijn aan de deelnemers.  
 4. Bvba Briest kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de website waarop de wedstrijd wordt gehouden niet toegankelijk is om reden van serverproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Bvba Briest kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor o.m.: transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook. 
 5. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten of vergissingen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Bvba Briest. Niet voorziene gevallen worden behandeld door Bvba Briest. Elke uitspraak is bindend. 
 6. Bvba Briest behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 
 7. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald in de Bijzondere Bepalingen. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Enkel deelnemers die alle voorwaarden voor de wedstrijd vervullen komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld die bepaalt wie uiteindelijk een prijs wint of behoudt Bvba Briest zich het recht voor om de winnaar uit de ex aequo deelnemer te laten bepalen door handtrekking. 
 8. Deze wedstrijd staat open voor alle personen meerderjarig en woonachtig in België, m.u.v. Bvba Briest personeelsleden en hun directe familie (ouder, kind, levenspartner, broer of zus, en hun respectievelijke levenspartners, ongeacht waar ze wonen) en diegenen die in hetzelfde gezin verblijven, ook al zijn ze niet verwant, en elk ander individu of entiteit die betrokken is bij het ontwerpen, maken of verdelen van het materiaal voor deze wedstrijd.  
  Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan een wedstrijd tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Bepalingen. 
 9. Deelnemers gaan er door hun loutere deelname uitdrukkelijk mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website van Bvba Briest, of op social media van Bvba Briest of haar partners voor de betrokken wedstrijd verschijnen. Geen andere persoonsgegevens zullen worden openbaar gemaakt dan de naam, de woonplaats (d.i. de naam van de gemeente of stad) en desgevallend een foto van de winnende deelnemer en deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden in de uitvoering van deze wedstrijd alsook ter promotie van Bvba Briest of haar partners voor de betrokken wedstrijd. De winnende deelnemer stemt door deelname aan de wedstrijd uitdrukkelijk in met het nemen van een foto en met de publicatie en verspreiding ervan in het kader van de wedstrijd en ter promotie van Bvba Briest of haar partners voor de betrokken wedstrijd. 
 10. Bvba Briest mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen (adres, tel nr., e-mail).  
  De deelnemer is verplicht om zijn e-mailadres door te geven. Als deelnemer gaat u ermee akkoord dat Bvba Briest of een aan Bvba Briest gelieerde onderneming, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens, gevoegd bij uw deelname, gebruiken en verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw deelname aan de wedstrijd. Als deelnemer gaat u er ook mee akkoord dat de door Bvba Briest gevraagde en anderzijds verzamelde gegevens, in het kader van uw deelname, bewaard en opgeslagen worden. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Bvba Briest is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, mochten deze onvolledig of onjuist zijn, door eenvoudig schriftelijk verzoek. 
 11. Bvba Briest verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Bvba Briest ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Bvba Briest ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. Bvba Briest kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien verstuurde e-mails, aanzien worden als spam of als ongewenste post. Bvba Briest beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer. 
  • Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de privacy policy van Bvba Briest zoals te vinden op https://www.mephistogent.be/nl/privacy-statement  
  • Bvba Briest kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement. 
  • De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen. 
  • Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 
  • Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze onverminderd het bepaald in artikel 3, naar keuze van Bvba Briest vervangen worden door een prijs van dezelfde waarde. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
  • Indien een prijs verstuurd wordt, is Bvba Briest niet verantwoordelijk voor vertraging, beschadiging of verlies van de prijs door de transporteur of een vertraging in ontvangst. 
  • Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer zoals discretionair en zonder mogelijkheid van beroep beslist door E Bvba Briest. Deze uitsluiting kan eveneens gelden voor volgende wedstrijden georganiseerd door Bvba Briest 

 

Bijzondere bepalingen voor de wedstrijden ‘Win een Altijd Limburgcheque!’ 

VERLOOP WEDSTRIJD: Elke deelnemer die tussen 01/06/2021 en 13/06/2021 een aankoop doet in de winkel (Gent of Oostende) en zijn kassaticket of A5-kaart in de wedstrijdbokaal achterlaat, maakt kans op een Mephisto handtas. 

PRIJS: De prijzenpot van deze wedstrijd bedraagt 1 Mephisto handtas t.w.v. € 270 euro en 1 Mephisto handtas t.w.v. € 250. 

SELECTIE WINNAAR EN BEKENDMAKING: 

De prijswinnaar wordt bepaald door een willekeurige trekking uit de wedstrijdbokaal. 

Voor deze wedstrijd kan maximaal 1 winnaar (per naam + e-mail adres) worden toegekend. De winnaar krijgt persoonlijk bericht dat hij/zij de prijs heeft gewonnen via e-mail op het e-mailadres zoals vermeld op de klantenfiche. Indien dit niet correct blijkt te zijn, vervalt het recht op de prijs. Indien de winnaar binnen de maand (uiterlijk 31/07/2021) niet reageert, wordt een andere winnaar gekozen (willekeurige trekking uit de wedstrijdbokaal). Er kunnen maximaal achtentwintig (28) dagen verlopen tussen de prijstoekenning en levering van de prijs, onder meer omwille van het verificatieproces. De andere deelnemers (die niet gewonnen hebben) worden niet persoonlijk verwittigd. 

De bekendmaking gebeurt op de Facebookpagina https://www.facebook.com/MephistoGentOostende.  

LOOPTIJD:  

De looptijd van deze wedstrijd bedraagt: 

01/06/2021 - 13/06/2021 

Tijdens de periode (van 01/06/2021 middernacht t/m 13/06/2021 middernacht) van de wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen per klantenkaart (volgens naam + e-mail adres) en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze wedstrijd.